STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ NETIA

Tekst jednolity

STATUT


Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ NETIA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Firma spółki brzmi „Netia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „NETIA” S.A.
Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 2.
Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne podmioty jak również
uczestniczyć w innych spółkach w Polsce i za granicą.
§ 3.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) projektowanie, budowa i eksploatacja wewnętrznych (wewnątrzzakładowych
i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych,
b) projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych form i technik telekomunikacyjnych,
c) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wewnętrznych
(wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych,
d) produkcja i leasing sprzętu telekomunikacyjnego,
e) prowadzenie handlu w kraju,
f) prowadzenie importu na potrzeby usługowe Spółki, wspólników i kooperantów,
g) prowadzenie eksportu usług świadczonych przez Spółkę,
h) eksport i import sprzętu telekomunikacyjnego,
i) świadczenie usług telekomunikacyjnych,
j) eksport i import nie obejmuje towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji,
k) organizowanie i realizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
przedsięwzięć gospodarczych, w tym także w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
włączając w to sprzedaż, wynajem oraz zarządzanie obiektami budownictwa i ich
części,
l) prowadzenie działalności holdingowej poprzez tworzenie spółek prawa handlowego
z udziałem strategicznym własnym, koordynacja działań poprzez zarządzanie, udziały
kapitałowe, kredyty, pożyczki oraz poręczenia, zarówno udzielane jak i przyjmowane
w ramach utworzonej struktury holdingowej,
m) udzielanie kredytów i pożyczek podmiotom, w których pośrednio lub bezpośrednio
Spółka posiada udziały lub akcje.
§ 4.
Założycielami Spółki są:
1. INTERNATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES Inc z siedzibą w Los Angeles,
USA,
2. GRUPA INWESTYCYJNA NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
3. PROMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4. UNITRONEX CORP z siedzibą w Wooddale, Ilinois, USA,
5. TOWARZYSTWO ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI z siedzibą w Warszawie,
6. METRONEX S.A. z siedzibą w Warszawie,
7. Andrzej Radzimiński,
8. Aleksander Szwarc,
9. Donald Mucha,
10. Krzysztof Korba,
11. Jacek Słowakiewicz,
12. Marcin Benda,
13. Janina Kopacka,
14. Leopold Benda,
15. Edward Jędrzejowicz,
16. Andrzej Wawrzeńczak,
17. Ryszard Lewandowski,
18. Grzegorz Górski,
19. Zbigniew Przybyszewski,
20. Bogusław Chmielewski,
21. Jan Drobiecki,
22. Władysław Baliński,
23. Janusz Błaszczak,
24. Jerzy Dygdoń,
25. Grzegorz Figlarz,
26. Tadeusz Gruszka,
27. Zbigniew Hayder,
28. Roman Jarocki,
29. Jerzy Kantorski,
30. Anna Kasowicz,
31. Marian Kołosiński,
32. Janusz Krzysztofiński,
33. Zofia Ledwoś,
34. Andrzej Piątkowski,
35. Stanisława Sobierańska,
36. Elżbieta Zandecka,
37. Andrzej Wadecki,
38. Frederic Henri Chapus.


II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 5.
Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach
kapitału warunkowego serii L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.
Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 334.808.460 (słownie: trzysta
trzydzieści cztery miliony osiemset osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych, który dzieli
się w następujący sposób:
(a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
(b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
(c) 334.806.460 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
§ 5A
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.626.837 złotych (słownie:
trzynaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych)
i dzieli się na 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.
2. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 Statutu został ustanowiony
w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.
3. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020
roku.
§ 5B
1. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
2. Spółka może umarzać swoje akcje wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie
dobrowolne).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od
akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.
§ 6.
1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje uprzywilejowane imienne serii A1 dają posiadaczom uprawnienia określone w § 15.2
niniejszego Statutu. Zbycie jakichkolwiek akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1
powoduje utratę przywilejów, o których mowa w § 15.2 niniejszego Statutu. Zamiana akcji
imiennych serii A1 na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
§ 7.
Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela
wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty, lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej
istniejących akcji.


III. INNE KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 8.
1. Oprócz kapitału akcyjnego Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a) kapitał zapasowy,
b) kapitał rezerwowy,
c) fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy można utworzyć inne fundusze.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz inne papiery wartościowe
w zakresie dozwolonym przez prawo.


IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.
Władzami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
§ 10.
Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej w ciągu 6 (sześciu)
miesięcy po upływie roku obrotowego.
§ 11.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany,
w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.
§ 12.
1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów
oddanych (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane).
2. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki
albo jego zorganizowanej części podejmowane są większością trzech czwartych głosów
oddanych.
3. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki
z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub połączenia wywołującego
te same konsekwencje podejmowane są większością czterech piątych głosów oddanych, przy
obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.
§ 13.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a) sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności
decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, oraz
b) zbycie udziałów w spółce zależnej Netia Brand Management sp. z o.o. (Nr KRS
0000383776) na rzecz podmiotu nie wchodzącego w skład grupy kapitałowej Netii.
2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie oraz zbycie prawa własności
nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, bez
względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.
3. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radzie
Nadzorczej Spółki do wcześniejszego zaopiniowania. Projekty uchwał dostarczane są
członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie
którejkolwiek z proponowanych uchwał najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, taka uchwała będzie uważana za postawioną bez
opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii nie stanowią
przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 14.
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do
określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji
akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
§ 15.
1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 9 (dziewięciu) członków. O ile niniejszy paragraf
nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.
2. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze posiadający akcje
serii A1, chyba że uprzywilejowanie to wygaśnie na mocy § 6.3 niniejszego Statutu. W razie
wygaśnięcia uprzywilejowania określonego powyżej, takiego członka Rady Nadzorczej
powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek ten musi spełniać kryteria
Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
3. Zawsze co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych („Niezależni
Członkowie”). Za „Niezależnego Członka” nie będzie uważana osoba, która: (i) jest osobą
zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub
osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem
zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla
Spółki lub takiej osoby; (iii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki
bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych
stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo, w szczególności,
stosunki pomiędzy bankierami inwestycyjnymi oraz doradcami prawnymi i Spółką, (iv) jest
pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, Podmiotu Powiązanego ze Spółką lub
osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (v) jest pracownikiem
akcjonariusza lub Podmiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć)
% kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki
z taką osobą, (vi) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych
z akcjonariuszem lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5
(pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby
mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji. W niniejszym
Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio
lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki;
„podmiot zależny” oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) %
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada
prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej
(lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu; „Osoba
Zarządzająca” oznacza członków Zarządu Spółki, likwidatorów, głównego księgowego
Spółki, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie
Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będą wybierani przez Radę
Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej przewidziane w niniejszym Statucie w przypadku wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej
niezdolności do pełnienia funkcji. Przewodniczący będzie uprawniony do oddania
decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w
głosowaniu. Nadto, Przewodniczący będzie uprawniony do zwoływania i przewodniczenia na
posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również będzie uprawniony do wykonywania innych
uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący
zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego
członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie funkcji
członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali Regulamin
Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
§ 16.
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały
Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie
spółek handlowych oraz w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Rady Nadzorczej
są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych za (głosy wstrzymujące się będą
traktowane jak głosy oddane).
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 16.4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają
następujące sprawy:
a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemnego
sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: i) sprawozdania finansowego; ii)
sprawozdania Zarządu; oraz iii) wniosków Zarządu co do podziału zysków albo
pokrycia strat.
b) uchwalanie Regulaminu Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
ustalanie i zmiany wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia członków Zarządu,
a także ustalanie i zmiana planów motywacyjnych dla członków Zarządu oraz innych
kluczowych pracowników Spółki;
c) zatwierdzanie planu gospodarczego i budżetu Spółki;
d) udzielanie zgody na dokonanie transakcji, których wartość przekracza kwotę w PLN
stanowiącą równowartość 1.250.000 EUR w jednej lub serii powiązanych transakcji,
a także w okresie 1 (jednego) roku - w przypadku umów zawieranych na czas
nieoznaczony albo na okres dłuższy niż 1 (jeden) rok;
e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym
i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna;
f) udzielenie zgody na: rozpoczęcie postępowania w celu dochodzenia roszczeń, ugodę,
przelew, lub zrzeczenie się roszczeń przez Spółkę lub przeciwko Spółce
przekraczających kwotę w PLN stanowiącą równowartość 600.000 EUR w jednej lub
serii powiązanych ze sobą czynności, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich
lub innych walutach;
g) zezwolenie na przyjęcie planu premiowania akcjami stosownie do § 5A niniejszego
Statutu;
h) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
i) z zastrzeżeniem postanowień § 16.5 poniżej oraz jeżeli wartość zobowiązań Spółki
przekracza kwotę w PLN stanowiącą równowartość 100.000 EUR, zawarcie przez
Spółkę jakiejkolwiek umowy z Podmiotem Powiązanym (zdefiniowanym poniżej).
Dla potrzeb niniejszego punktu, "Podmiot Powiązany" oznacza: (i) członka Zarządu
albo Rady Nadzorczej Spółki lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia
takiej osoby albo podmiot kontrolowany przez taką osobę lub krewnego albo
powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby, (ii) akcjonariusza posiadającego
akcje Spółki uprawniające go do nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, (iii) podmiot kontrolowany, kontrolujący lub pozostający pod wspólną
kontrolą osób wymienionych powyżej pod literami (i) i (ii), (iv) podmiot w którym
Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek udziały lub głosy w kapitale
zakładowym, oraz "kontrola" oznacza: możliwość, chociażby pośredniego wpływania
na zarządzanie lub politykę gospodarczą kontrolowanego podmiotu poprzez
posiadanie akcji takiego podmiotu dających prawo głosu; na mocy porozumienia
wspólników lub umowy syndykowania głosów lub w jakikolwiek inny zbliżony
sposób, chociażby nie wynikał z pisemnej umowy. Dla potrzeb powyższej definicji
„kontroli” wyłącza się z jej zakresu wszystkie spółki kontrolowane przez Netia S.A.
4. Nie wymagają uchwał Rady Nadzorczej:
1) sprawy określone w ustępach 16.3.d)-f) oraz ustępie 16.3.i) jeżeli dotyczą:
a) sprzedaży usług i produktów Spółki oraz sprzedaży przestarzałego sprzętu
w ramach zwykłego zarządu, lub
b) wydatków w ramach obowiązującego planu gospodarczego lub budżetu Spółki
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, lub
2) transakcje dokonywane ze spółkami, w których Spółka posiada bezpośrednio lub
pośrednio więcej niż 50% głosów i udziałów w kapitale zakładowym, lub inwestowanie
w takie spółki.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ustępie 16.3. i) powyżej (zawarcie
przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym) wymagają, aby za ich przyjęciem głosował
co najmniej jeden Niezależny Członek.
§ 17.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego
do każdego członka Rady Nadzorczej, informującego o dniu, godzinie, miejscu i porządku
obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą
się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę
na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Za pisemne zawiadomienie
o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy również uważać zawiadomienie wysłane pocztą
elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon,
video konferencje), w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi
obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli
protokół zawierający takie uchwały został podpisany przez każdego członka Rady Nadzorczej
uczestniczącego w posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także poddawać pod
głosowanie uchwały Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne
quorum. Kworum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią
uchwalony. Regulamin Rady Nadzorczej może przewidywać tworzenie komitetów Rady
Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej.
5. Uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z udziałem
w posiedzeniach lub pełnieniem innych obowiązków członków Rady Nadzorczej są
pokrywane przez Spółkę.
§ 18.
1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) członków. Rada Nadzorcza ustala
liczbę członków Zarządu.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na 5-letnią (pięcioletnią)
kadencję.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań
oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów oraz osób trzecich.
4. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie.
7. Uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem
w posiedzeniach Zarządu albo związane z pełnieniem innych obowiązków członków Zarządu
są pokrywane przez Spółkę.
8. Rada Nadzorcza może określić zasady funkcjonowania Zarządu Spółki w Regulaminie
Zarządu.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony w trakcie roku obrotowego do wypłaty akcjonariuszom
zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie
z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga
zgody Rady Nadzorczej Spółki.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.
1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie
powierzy likwidacji innym osobom.
§ 20.
We wszystkich sprawach nie określonych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa polskiego.
§ 21.
Spółka powstała w drodze przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „R.P. TELEKOM” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami byli założyciele wymienieni w §4.