30 stycznia 2015

Kalendarz finansowy na 2015 rok


Zarząd Netii SA ("Spółka") podaje niniejszym stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2015: 

•Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (formularz QSr) - 14 maja 2015 roku 
•Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2015 roku (formularz PSr) - 6 sierpnia 2015 roku 
•Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku (formularz QSr) - 5 listopada 2015 roku 
•Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2015 rok (formularze RS, R) – 23 lutego 2016 roku 

Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, iż w 2015 roku zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. 

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 19 lutego 2015 roku (por. raport bieżący Nr 52/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku), zostaną przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty okresowe: 
•skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (formularz RS) 
•jednostkowy raport roczny za 2014 rok (formularz R).