08 marca 2017

Wniosek Zarządu Netia S.A. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2016 (48/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 marca 2017 r. skierował do oceny Rady Nadzorczej przed rozpatrzeniem wniosku przez Walne Zgromadzenie Netia S.A. wniosek o podział zysku netto wypracowanego w roku 2016, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych przez uchwalenie dywidendy w kwocie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Ogólna kwota dywidendy wynosi 87.106.591,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100), powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.

Formułując przedmiotowy wniosek w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2016 oraz w latach następnych, Zarząd postanowił uwzględnić planowane i realizowane przez Spółkę inwestycje, które w ocenie Zarządu są kluczowe dla wygenerowania trwałego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz zrealizowane wypłaty dywidendy w latach ubiegłych, a także uchwalony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 roku program skupu akcji własnych Spółki (raport bieżący nr 35/2014 z dnia 21 maja 2014 r., nr 7/2016 z dnia 2 marca 2016 r., nr 21/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., nr 41/2016 z dnia 17 maja 2016 r.).


Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)