12 kwietnia 2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku (66/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2017 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów, wskazane w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., nie ulegają zmianie.


Podstawa prawna

§103 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).