20 kwietnia 2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych (70/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania (raport bieżący nr 35/2014 z dnia 21 maja 2014 r.), w związku z decyzją Zarządu Spółki zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 2 marca 2016 r. (raport bieżący nr 7/2016 z dnia 2 marca 2016 r.) (dalej: „Program”) oraz zmienionymi warunkami Programu (raport bieżący nr 21/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz raport bieżący nr 41/2016 z dnia 17 maja 2016 r.) Emitent dokonał w dniu 19 kwietnia 2017 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBanku S.A. podczas sesji giełdowej transakcji nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (dalej: „Akcje”) w łącznej ilości 52 468 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) sztuk Akcji, po średniej cenie 4,59 (słownie: cztery i 59/100) zł, za łączną kwotę 240 878,76 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem i 76/100) zł.

Spółka nabyła Akcje w celu ich umorzenia, stosownie do art. 362 §1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Po zakończeniu Programu Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu, zgodnie z pkt 3) warunków Programu.
Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1 (słownie: jeden) zł. Akcje nabyte w dniu 19 kwietnia 2017 r. w ramach Programu stanowią 0,0151% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0151% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 52 468 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w ramach realizacji Programu Spółka nabyła i posiada na dzień publikacji niniejszego raportu 12 003 848 (słownie: dwanaście milionów trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) sztuk Akcji.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu stanowią 3,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 12 003 848 (słownie: dwanaście milionów trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 55 438 980,98 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt i 98/100) zł.

Jednocześnie Zarząd załącza pełny raport Domu Maklerskiego z dnia 19 kwietnia 2017r. uwzględniający godziny przeprowadzonych transakcji.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE