31 maja 2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (93/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Netia”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r., spółka od niej zależna, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Telefonia Dialog”), nabyła obligacje wyemitowane przez Netię.

Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A33 (dalej: „Obligacje”).

Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej.

Wartość nominalna Obligacji wynosi 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) jednostkowo i 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) łącznie.

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 30 listopada 2017 r. („Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 6M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).