02 czerwca 2017

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L (95/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) podjął uchwałę nr 532/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 11.249 (jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Akcje”).

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 5 czerwca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) w dniu 5 czerwca 2017 r. ich rejestracji i oznaczenia ich kodem „PLNETIA00014”.

Akcje zostały przyjęte do depozytu przez KDPW uchwałą nr 893/16 Zarządu KDPW podjętą w dniu 28 grudnia 2016 r. pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Spółki oznaczone kodem „PLNETIA00014”. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu KDPW, zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Akcje wyemitowane zostały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. na skutek wykonania opcji przyznanych pracownikom Spółki zgodnie z planem premiowania akcjami, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 lutego 2011 r. (raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) z późniejszymi zmianami.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE