05 czerwca 2017

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego (96/2017)


Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. na podstawie uchwały nr 316/17 zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") z dnia 17 maja 2017 r. oraz na podstawie uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 532/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. (raport bieżący Spółki nr 95/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW 11.249 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. (raport bieżący Spółki nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 r.), tj. na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z 11.249 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwałą nr 316/17 z dnia 17 maja 2017 r. zarząd KDPW oznaczył akcje serii L kodem PLNETIA00014.

Akcje serii L zostały wyemitowane na skutek wykonania opcji przez osoby pełniące w strukturze Spółki funkcje kierownicze. Opcje te zostały przyznane zgodnie z planem premiowania akcjami przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 25 lutego 2011 r. (raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) z późniejszymi zmianami.

Emisja akcji serii L nastąpiła na skutek wykonania praw z 11.249 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 (dalej: "Warranty Serii 1"), uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii L z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Warrantów Serii 1 warranty te wygasły.

Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji wynosi 348.437.613,00 złotych i dzieli się na 348.437.613 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) złoty każda, dających łącznie 348.437.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 10) oraz § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.)