06 czerwca 2017

Odstąpienie od realizacji wybranych obszarów „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (97/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu „Program Operacyjny Polska Cyfrowa” (dalej: „Projekt POPC”) w następujących obszarach:

1. BIELSKI część A, numer ID 3.2.24.44a
2.BYDGOSKO-TORUŃSKI, numer ID 3.6.04.06
3. GDAŃSKI I TRÓJMIEJSKI, numer ID 3.6.22.40.43
4. JELENIOGÓRSKI, numer ID 3.5.02.01
5. KRAKOWSKI część A i Kraków, numer ID 3.2.12.20a.21
6. LUBELSKI część A, numer ID 3.3.06.11a
7. OPOLSKI, numer ID 3.5.16.32
8. ZIELONOGÓRSKI, numer ID 3.4.08.14

Odstąpienie od podpisania w ww. obszarach umów o dofinansowanie spowodowane jest przeprowadzeniem przez Spółkę ponownej analizy rentowności realizacji Projektu POPC, w której Emitent wziął pod uwagę, w szczególności, wrażliwość związaną z dzierżawą słupów energetycznych oraz ich ceną, która stanowi bezpośrednie przełożenie na koszty realizacji. 

Mając na uwadze również wyniki przeprowadzonej przez Netię weryfikacji danych dotyczących pokrycia siecią wskazanych powyżej obszarów, jak również uwzględniając obecny etap modernizacji sieci własnej, należy wskazać, że realizacja planów inwestycyjnych na wszystkich obszarach, w których Netia została wskazana, jako podmiot rekomendowany do dofinansowania, nie jest możliwa.

Jednocześnie, w celu podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie zaangażowania w przedmiotowy Projekt, Zarząd weryfikuje pozostałe obszary, w których Spółka została wybrana, jako podmiot rekomendowany do realizacji Projektu POPC. Netia niezwłocznie przedstawi odpowiednią informację w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE