20 czerwca 2017

Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy (100/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. oraz uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podziału zysku za rok 2016 (raport bieżący nr 73/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.) informuje, że liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 335.335.299 (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki informuje, że ogólna kwota dywidendy, po odliczeniu akcji skupionych przez Emitenta w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych (patrz raport Spółki nr 41/2016 z dnia 17 maja 2016 roku), wynosi 127 427 413,62 (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzynaście i 62/100) złotych.


Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. § 36 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.)