22 czerwca 2017

Aktualizacja informacji w sprawie odstąpienia od realizacji „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (101/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu „Program Operacyjny Polska Cyfrowa” (dalej: „Projekt POPC”) we wszystkich obszarach.

Powody podjęcia decyzji, wskazanej powyżej, są tożsame z powodami wskazanymi w raporcie bieżącym Emitenta nr 97/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. W szczególności Spółka wskazuje, że odstąpienie od podpisania umów o dofinansowanie spowodowane jest przeprowadzeniem przez Emitenta ponownej analizy rentowności realizacji Projektu POPC, której wynik stanowi negatywną przesłankę do zaangażowania Spółki w przedmiotowy projekt.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE