27 czerwca 2017

Aktualizacja informacji w sprawie aneksowania umowy kredytowej (103/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka aneksowała umowę kredytową, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku (dalej także: „Umowa Pierwotna”).

Umowa zmieniająca i ujednolicająca umowę kredytu pierwotnego (dalej: „Umowa Zmieniająca”), o której mowa w zdaniu poprzednim, została zawarta pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą, Internetią sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Telefonią Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako poręczycielami (dalej: „Poręczyciele”) a DnB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz DnB Bank ASA z siedzibą w Oslo oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcami (dalej: „Kredytodawcy”). Umowa Zmieniająca przewiduje wykorzystanie uzyskanych przez Spółkę środków na spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych wynikających z Umowy Pierwotnej oraz sfinansowanie inwestycji związanych z podstawową działalnością Emitenta.

Umowa Zmieniająca wprowadza zmianę dotychczasowego okresu kredytowania. Ostateczna data spłaty została wyznaczona na dzień przypadający trzy lata po dacie zawarcia Umowy Zmieniającej, nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2020 r. Suma całkowitego zobowiązania Spółki z tytułu Umowy Zmieniającej wynosi 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych).

Spłatę kredytu rozłożono na cztery równe raty, z których ostatnia będzie płatna w dniu przypadającym trzy lata po podpisaniu Umowy Zmieniającej nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2020 roku. Oprocentowanie kredytu w każdym z okresów odsetkowych stanowi suma WIBOR i marży uzależnionej od wskaźników finansowych.

Zabezpieczenia roszczeń Kredytodawców wynikających z lub związanych z Umową Zmieniającą są tożsame z zabezpieczeniami wskazanymi w raporcie nr 45/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, w którym Spółka informowała o zawarciu Umowy Pierwotnej.

Umowa Zmieniająca zawiera warunki zawieszające przewidujące między innymi przedstawienie przez Spółkę kompletu zgód korporacyjnych na zawarcie Umowy Zmieniającej, zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o braku zaległości płatniczych Kredytobiorcy wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zawarcia niniejszej Umowy Zmieniającej. Warunki Umowy Zmieniającej są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE