04 sierpnia 2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (111/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Netia”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 roku, spółka od niej zależna, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Telefonia Dialog”), nabyła obligacje wyemitowane przez Netię.

Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A36 (dalej: „Obligacje”).

Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej.

Wartość nominalna Obligacji wynosi 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) jednostkowo i 80.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) łącznie.

Emitent zobowiązał się do wykupu Obligacji w dniu 4 października 2017 roku (dalej: „Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).