30 sierpnia 2017

Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki (112/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała:

  1. Panią Katarzynę Iwuć do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, Dyrektora Finansowego;
  2. Pana Astera Papazyana do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Generalnego ds. B2B;
  3. Pana Tomasza Dakowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Generalnego ds. B2C.


Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. odwołała delegację Członka Rady Nadzorczej, Pana Stefana Radzimińskiego, do pełnienia funkcji Członka Zarządu, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 94/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Rada Nadzorcza otrzymała także w dniu 29 sierpnia 2017 r. rezygnację Pana Stefana Radzimińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, który jednocześnie został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Generalnego ds. Techniki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), wymagany zakres informacji dotyczący Pani Katarzyny Iwuć oraz Pana Stefana Radzimińskiego został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 98/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Zarząd Spółki przekaże wymagany zakres informacji dotyczący Pana Astera Papazyana oraz Pana Tomasza Dakowskiego odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Po uwzględnieniu powyżej opisanych zmian, skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

Pani Katarzyna Iwuć – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy;
Pan Aster Papazyan – Członek Zarządu – Dyrektor Generalny ds. B2B;
Pan Tomasz Dakowski – Członek Zarządu – Dyrektor Generalny ds. B2C;
Pan Stefan Radzimiński – Członek Zarządu – Dyrektor Generalny ds. Techniki.


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).