01 września 2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (114/2017)


Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2017 r. Pan Andrzej Radzimiński złożył oświadczenie o realizacji uprawnienia osobistego przysługującego mu jako posiadaczowi akcji uprzywilejowanych serii A1.

Zgodnie z przedmiotowym oświadczeniem, na podstawie §6 ust. 3 w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Andrzej Radzimiński powołał do Rady Nadzorczej Netii Pana Macieja Szwarca.
Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys Pana Macieja Szwarca.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osoby prawnej. Pan Maciej Szwarc nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).