Pro forma
20111
20112
2012
2013
201420154
2016
Przychody (mln PLN) 1 5931 619
2 121
1 876
167415721522
Skorygowana EBITDA (mln PLN)3403408
591
551
493459447
Marża Skorygowanej EBITDA (%)25% 25%
28%
29%
30%29%29%
EBITDA (mln PLN)607611
461
533
581449426
EBIT (mln PLN)304303
109
93
1572825
Nakłady inwestycyjne (mln PLN)230244
279
280
232225234
Liczba klientów usług szerokopasmowych (w tys.)
750
912
875
849
790756697
Liczba klientów usług głosowych (w tys.) 1 177
1 745
1 644
1 489
1 3311 2541 140
Liczba usług (w tys.)
1 967
2 789
2 688
2 526
2 3052 2542 130


1 Wyniki pro forma nie uwzględniają wpływu akwizycji grupy Telefonii Dialog SA i Crowley Data Poland Sp. z o.o. w grudniu 2011 (2 tygodnie).

2 Wyniki z uwzględnieniem wpływu akwizycji grupy Telefonia Dialog SA i Crowley Data Poland Sp. z o.o. w grudniu 2011 (2 tygodnie).

3 Skorygowana EBITDA za 2009 r. nie obejmuje kosztów restrukturyzacji (program "Profit"), zysku ze sprzedaży pierwszej transzy sprzętu transmisyjnego do P4 oraz pozytywnego efektu księgowego wynikającego z porozumienia z Grupą TP. Skorygowana EBITDA za 2010r. nie uwzględnia zysku z tytułu odwrócenia wcześniejszych odpisów aktualizujących, zysku ze sprzedaży drugiej i trzeciej transzy sprzętu transmisyjnego dla P4, jednorazowego kosztu restrukturyzacyjnego związanego z programem redukcji kosztów (Program „Profit) oraz kosztów związanych z przejęciami. Skorygowana EBITDA za 2011 r. nie uwzględnia zysku z tytułu odwrócenia wcześniejszych odpisów aktualizacyjnych, kosztu związanego ze sporem sądowym dotyczącym wysokości należnego podatku dochodowego CIT za 2003 r., rezerwy na dopłatę z tytułu świadczenia usługi powszechnej, kosztów restrukturyzacji, kosztów związanych z przejęciami oraz kosztów integracji Nowej Netii. Skorygowana EBITDA za 2012 r. nie obejmuje odpisu aktualizacyjnego, kosztów integracji i restrukturyzacji Nowej Netii oraz kosztów akwizycji.
Skorygowana EBITDA za 2013 r. nie uwzględnia kosztów integracji Nowej Netii, kosztów restrukturyzacji, odpisu aktualizującego, pomniejszenia rezerwy na dopłatę z tytułu świadczenia usługi powszechnej, kosztów akwizycji, odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnej i kosztów wydzielenia dywizji B2B/B2C. Skorygowana EBITDA za 2014 r. nie obejmuje kosztów restrukturyzacji, kosztów integracji Nowej Netii, odpisów aktualizujących, kosztów projektu Netia Lajt, kosztów dotyczących wydzielenia dywizji B2B i B2C, zysków związanych z ugodą z Orange Polska i kosztów akwizycji.
Skorygowana EBITDA za 2015 r. nie obejmuje odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych, kosztów przejęć, integracji, restrukturyzacji, reorganizacji i likwidacji. Skorygowana EBITDA za 2016 r. nie obejmuje kosztów integracji, restrukturyzacji, reorganizacji, likwidacji, projektów transformacyjnych, modernizacji sieci dostępowej i zdarzeń losowych.

4 Wyniki za 2015 rok uwzględniają wpływ akwizycji spółki TK Telekom (dane finansowe spółki TK Telekom zostały skonsolidowane od dnia 21 lipca 2015 r.)