Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło w dniu 9 czerwca 2016 roku uchwałę dotyczącą wypłaty zysku za rok 2015 w wysokości 0,40 zł na jedną akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 16 czerwca 2016 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 30 czerwca 2016 r.

Spółka informuje, iż stosownie do art. 26 ust. 1g pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: "Ustawa o CIT") przy wypłacie dywidendy na rzecz podmiotów wymienionych art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy o CIT zastosowanie zwolnienia wynikającego z tych przepisów możliwe jest wyłącznie pod warunkiem:

1) udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz

2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach.

Dla ułatwienia wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 2 prezentujemy poniżej i zwracamy się z prośbą o przesyłanie oświadczeń z wykorzystaniem przygotowanych przez Spółkę wzorów.

Dodatkowo informujemy, że oświadczenia według załączonego wzoru powinny zostać podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu podmiotu ubiegającego się o zastosowanie zwolnienia podatkowego, w tym przez właściwie umocowanych przedstawicieli. Na potrzeby polskich organów podatkowych zwracamy się z prośbą o dołączanie do podpisanego dokumentu według wzoru, przetłumaczonego na język polski przez uprawnionego tłumacza przysięgłego, oryginału dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby lub osób do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu ubiegającego się o zastosowanie zwolnienia podatkowego.


Wzór oświadczenia - art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT (.doc)

Wzór oświadczenia - art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT (.pdf)

Wzór oświadczenia - art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT (.doc)

Wzór oświadczenia - art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT (.pdf)

W razie pytań związanych z powyższymi oświadczeniami prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Kamil Kuczyński - email: kamil.kuczynski@netia.pl
Daniela Kitala - email: daniela.kitala@netia.pl


Raporty bieżące dotyczące dywidendy:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy;

2)Informacja dotycząca wypłaty dywidendy;

3)Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy.