Wypłata dywidendy z zysku za 2016 rok


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 24 kwietnia 2017 roku uchwały dotyczące m.in.
wypłaty dywidendy w wysokości 38 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 9 czerwca 2017 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 6 lipca 2017 r. 
 

Wypłata dywidendy z zysku za 2015 rok


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 9 czerwca 2016 roku uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 40 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 16 czerwca 2016 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 30 czerwca 2016 r. 
 


Wypłata dywidendy z zysku za 2014 rok


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 2 czerwca 2015 roku uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 60 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 12 czerwca 2015 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 26 czerwca 2015 r. 
 
 

Wypłata dywidendy z zysku za 2013 rok


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 21 maja 2014 roku uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 42 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 29 maja 2014 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 17 czerwca 2014 r. Ponadto Zgromadzenie przyjęło ze zmianami nowy program wykupu akcji własnych w celu maksymalizacji elastyczności form wypłat dla akcjonariuszy w przyszłości, który zakłada nabycie i umorzenie akcji stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę do 200 mln PLN.

 

Wykup akcji własnych w 2013 roku (oferta zakupu akcji Netii)


W dniu 13 marca 2013 r. Netia ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 16.012.630 akcji własnych za łączną kwotę nie większą niż 128,1 mln PLN, w ramach zatwierdzonego przez akcjonariuszy w 2011 r. programu nabywania akcji własnych („Oferta”). Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 8,00 PLN (pro forma ekwiwalent 0,35 PLN za każdą wyemitowaną akcję). Oferta została pomyślnie zrealizowana w dniu 28 maja 2013 r., przy liczbie akcji zgłoszonych do sprzedaży przez akcjonariuszy odpowiadającej 89,3% kapitału zakładowego Spółki oraz, po uwzględnieniu akcji własnych znajdujących się uprzednio w posiadaniu Spółki, 94,8% ogółu akcji Spółki znajdujących się w obrocie. Oferta była ostatnim etapem realizacji generalnego programu wykupu akcji własnych uchwalonego przez akcjonariuszy Netii w 2011 r., obejmującego nabycie i umorzenie akcji własnych stanowiących do 12,5% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę do 350,0 mln PLN. Umorzenie akcji własnych nabytych w ramach tej czwartej transzy miało miejsce w 2013 r.

 

Wykup akcji własnych w 2012 roku


W ramach udzielonego przez akcjonariuszy w 2011 r. upoważnienia, o którym mowa powyżej, Netia przeprowadziła w sumie w latach 2011-2012 trzy transze odkupu akcji własnych, nabywając łącznie 32.132.500 akcji własnych, stanowiących 8,3% kapitału zakładowego Spółki i 8,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, za łączną kwotę 172,0 mln PLN. W tym dwie transze obejmujące odkup akcji stanowiących 3,3% oraz 2,5% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę 122,5 mln PLN zostały przeprowadzone w 2012 r. (jedna z nich zakończyła się w styczniu 2013 r.), a transza obejmująca wykup akcji reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego za kwotę 49,5 mln PLN miała miejsce w 2011 r.
Z łącznej liczby 32.132.500 odkupionych akcji, 9.775.000 akcji własnych zostało umorzonych w 2011 r., a umorzenie pozostałych 22.357.500 akcji własnych miało miejsce w 2013 r.

 

Wykup akcji własnych w 2011 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii (ZWZ) w dniu 2 czerwca 2011 r. podjęło ramową uchwałę dotyczącą programu odkupu akcji własnych, która zakłada nabycie oraz umorzenie do 12,5% kapitału zakładowego Spółki przeznaczając na ten cel do 350 mln PLN. W ramach upoważnienia udzielonego przez ZWZ, w dniu 17 sierpnia 2011 r. Netia rozpoczęła pierwszą transzę odkupu akcji własnych stanowiących do 2,5% kapitału akcyjnego Spółki, przeznaczając na ten cel kwotę do 60 mln PLN. Powyższa transza została zakończona w dniu 8 listopada 2011 r., a w jej ramach Spółka odkupiła łącznie 9.775.000 akcji własnych za łączną kwotę 49,5 mln PLN, co dało średnią cenę za akcję 5,07 PLN. Nabyte przez Spółkę akcje własne dają łącznie 9.775.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 2,50% kapitału zakładowego Spółki oraz 2,50% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Następnie nabyte akcje własne zostały umorzone uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2011 r., a wpis dotyczący obniżenia kapitału zakładowego został zarejestrowany przez sąd w dniu 30 stycznia 2012 r.