Kalendarz finansowy na 2017 rok

Data wydarzenia:
18.01.2017
00:00

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2017:

 

1)Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 26 kwietnia 2017 roku;

2)Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku – 2 sierpnia 2017 roku;

3)Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 26 października 2017 roku;

4)Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 15 lutego 2018 roku;

 

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 16 lutego 2017 roku (zmiana w stosunku do raportu nr 1/2016 z dnia 30 stycznia 2016 r.), zostaną przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty okresowe:

 

1)Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok;

2)Jednostkowy raport roczny za 2016 rok.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

 

Podstawa prawna

§103 ust. 1 w zw. z §103 ust. 2 w zw. z § 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

bgimage