Kalendarz finansowy na 2016 rok

Data wydarzenia:
30.01.2016
00:00

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2016:

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku;
- Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym raportem jednostkowym za pierwsze półrocze 2016 roku – 4 sierpnia 2016 roku;
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 27 października 2016 roku;
- Skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 20 lutego 2017 roku;

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 25 lutego 2016 roku (zmiana w stosunku do raportu nr 2/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.), zostaną przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty okresowe:

- Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok;
- Jednostkowy raport roczny za 2015 rok.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.


Podstawa prawna
§ 103 ust. 1 w zw. z § 102 w zw. z § 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

bgimage