Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data wydarzenia:
12.06.2019
00:00

Transmisja z obrad:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przedstawia ostateczny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku, złożony z następujących punktów:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018.

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018.

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2018.

10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2018 r.

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku 2018.

12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki ze spółką zależną pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o.

13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog

sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.

14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

bgimage