Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data wydarzenia:
30.06.2020
11:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A (02-677 Warszawa):

 • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019,  oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2019.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. z wykonania ich obowiązków w 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Netia S.A.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetia sp. z o.o. (spółki  przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) za rok 2019.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) z wykonania ich obowiązków w 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o. (spółki przejętej przez Netia S.A. z dniem 19 maja 2020 roku) powstałej w roku 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Netia S.A.   
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
bgimage