Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data wydarzenia:
08.09.2021
11:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A. zwołanego na dzień 8 września 2021 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 464 (02-884 Warszawa):

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
bgimage