Dodatkowe informacje

Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 marca 2018 r. członkowie Rady Nadzorczej Netii nie posiadali akcji Spółki.

Udział kobiet i mężczyzn we władzach Netii

2015 - 2017

W roku 2015 w skład Zarządu Netii wchodziły maksymalnie 2 kobiety i maksymalnie 2 mężczyzn. W latach 2016 – 2017 w skład Zarządu Netii wchodziła 1 kobieta i maksymalnie 2 mężczyzn. Od sierpnia 2017 roku w skład Zarządu wchodzi 1 kobieta (Prezes Zarządu) oraz 3 mężczyzn. 

W pierwszej połowie 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło do 2 kobiet i maksymalnie 6 mężczyzn. Od połowy 2015 roku w Rada Nadzorcza składa się z 6 mężczyzn.

 
2014
 
W roku 2014 Zarząd Netii składał się z mężczyzn; skład ilościowy Zarządu wynosił minimalnie 2, a maksymalnie 5 mężczyzn.

W roku 2014 w skład Rady Nadzorczej wchodziło minimum 6, a maksymalnie 9 członków, przy czym przez okres 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej zawsze była minimum 1 kobieta oraz od 5 do 8 mężczyzn.

 
2012 - 2013

W latach 2012-1013 Zarząd Netii składał się wyłącznie z mężczyzn (od 3 do 4 osób).

Od stycznia 2012 roku od czerwca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziła 1 kobieta i 7 mężczyzn. W drugiej połowie 2013 r. Rada Nadzorcza składała się z 1 kobiety i minimum 7 a maksymalnie 8 mężczyzn.

 

Raporty dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zarząd Netii SA („Netia” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę w 2014 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. (z późniejszymi zmianami).
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczone w raporcie rocznym za 2014 rok - patrz pkt 6.4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 
Niniejszy raport został opublikowany w dniu 18 lutego 2015 r. przez system EBI