Strategia Grupy Kapitałowej

Strategia

W dniu 13 stycznia 2011 roku Netia przedstawiła główne założenia strategii operacyjnej wraz z długoterminową prognozą finansową oraz przyjętą polityką dystrybucji środków do akcjonariuszy. Aktualizacja kierunków strategicznych została przedstawiona w dniu 6 listopada 2014 r.
Strategia Netii jest ukierunkowna na ustabilizowanie wyników finansowych Grupy Netia w segmencie klientów indywidualnych (B2C) poprzez wzrost penetracji pakietami usług na własnych sieciach, w tym zmodernizowanych do standardu NGA oraz na wykorzystanie szans na zmianę trendu przychodów wraz z transformacją portfela produktów i kompetencji w segmencie klientów biznesowych (B2B), przy jednoczesnym podziale aktywów sieciowych.

Misja

Dostarczamy świat on-line

Wizja

Grupa Netia po dokonaniu rentownej transformacji jest preferowanym dostawcą usług on-line dzięki:
 • Dostarczaniu klientom biznesowym zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych na bazie usług transmisji danych oraz centrów danych
 • Oferowaniu klientom indywidualnym pakietów usług na bazie platform multimedialnych w obszarze własnej sieci
 • Infrastrukturze oraz aktywom sieciowym dedykowanym do segmentów klientów biznesowych i indywidualnych
 • Zespołowi pracowników z pasją, inspirowanych wartościami Firmy

Główne kierunki strategiczne w segmencie B2C

 • Koncentracja na obronie wartości segmentu tj. intensywne działania retencyjne w ramach istniejącej bazy klientów przy jednocześnie relatywnie niższych kosztach obsługi klienta
 • Akwizycja klientów na sieci własnej przy optymalizacji średnich kosztów pozyskania klienta w ramach bardziej optymalnego kosztowo miksu kanałów sprzedażowych
 • Maksymalizacja wartości sieci własnej poprzez zwiększenie penetracji oferty pakietowej z TV (2P/3P) oraz wykorzystanie rozwiązań mobilnych do działań retencyjnych (docelowy poziom 2,0x usług na klienta w segmencie)
 • Wzrost docelowej liczby usług na klienta indywidualnego do poziomu 2,0x
 • Zwiększanie penetracji usług na sieci własnej dzięki podejściu geo-marketingowemu
 • Poszukiwanie optymalnych modeli kosztowych działalności segmentu klientów indywidualnych

Główne kierunki strategiczne w segmencie B2B

 • Plany stabilizacji przychodów w krótkim okresie oraz długoterminowego wzrostu skali działalności poprzez zmianę struktury portfela produktów poprzez m.in. zmniejszenie obecnej ekspozycji na usługi głosowe
 • Dynamiczny rozwój w segmencie „new data” oraz ICT – rozwój centrów danych oraz usług w chmurze, w tym potencjalnie selektywne akwizycje kompetencji i/lub infrastruktury w tym obszarze
 • Partnerstwo w zakresie usług konwergentnych w celu oferowania pełnego zakresu usług telekomunikacyjnych oraz na bazie transmisji danych
 • Wykorzystanie potencjału rynku usług hurtowych przy pomocy pełnej utylizacji własnej infrastruktury sieciowej
 • Reorganizacja modelu operacyjnego w zakresie sił sprzedaży oraz procesów sprzedażowych
 • Poszukiwanie optymalnych modeli kosztowych działalności segmentu klientów biznesowych