Skonsolidowany raport roczny RS  2016

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
Data: 16.02.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2016 2015 2016 2015  
  Przychody ze sprzedaży 1 521 971 1 572 181 347 823 375 688  
  Zysk operacyjny 25 235 27 916 5 767 6 671  
  Zysk przed opodatkowaniem 17 917 20 691 4 095 4 944  
  Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki 32 666 2 213 7 465 529  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 441 793 497 028 100 965 118 770  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (209 089) (438 350) (47 784) (104 748)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (319 281) (183 397) (72 967) (43 825)  
  Aktywa razem 2 450 328 2 689 013 553 872 631 002  
  Zobowiązania razem 554 341 652 893 125 303 153 207  
  Zobowiązania długoterminowe 178 711 318 247 40 396 74 679  
  Zobowiązania krótkoterminowe 375 630 334 646 84 907 78 528  
  Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 1 895 987 2 036 120 428 568 477 794  
  Kapitał zakładowy 348 363 348 233 78 744 81 716  
  Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 348 363 051 348 233 455 348 363 051 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 344 328 803 348 126 331 344 328 803 348 126 331  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 344 737 219 349 110 083 344 737 219 349 110 083  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,01 0,02 0,00  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,01 0,02 0,00  
     
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-02-16 Tomasz Szopa Prezes Zarządu    
  2017-02-16 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy    
  2017-02-16 Stefan Radzimiński Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Członka Zarządu