Raport bieżący nr 73/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy
Data: 24.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 73/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 kwietnia 2017 roku (dalej: "Zgromadzenie"). Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do każdej z uchwał podjętych przez Zgromadzenie, tj. do uchwał nr 1 – 16, został zgłoszony sprzeciw przez jednego z akcjonariuszy.

Uchwała nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016 w trakcie obrad Zgromadzenia została uzupełniona przez Zarząd Spółki, w taki sposób iż na dzień dywidendy został wyznaczony dzień 9 czerwca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 6 lipca 2017 r.

Podczas obrad Zgromadzenia jeden z akcjonariuszy Spółki zgłosił poprawkę do uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016. Przedmiotowe zmiany uwzględniały ww. uzupełnienie Zarządu oraz podwyższały kwotę dywidendy do wysokości 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy została ustalona na poziomie 132.402.018,32,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta dwa tysiące osiemnaście złotych i 32/100) i zgodnie z podjętą uchwałą zostanie powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.

Wskazane powyżej poprawki wnioskowane przez akcjonariusza do uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016 zostały przyjęte, wynik głosowania oraz ostateczna treść przedmiotowej uchwały znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Ze względu na tożsamość projektu zgłoszonego przez akcjonariusza z treścią przyjętej uchwały, projekt nie będzie odrębnie udostępniony.

Szczegółowe dane dotyczące dywidendy Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości osobnym raportem bieżącym.

ZWZ_uchwaly_podjete.pdf