Raport bieżący nr 75/2017

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Data: 24.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 75/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2016 z dnia 28 marca 2017 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zgromadzenie") w dniu 24 kwietnia 2017 roku, podjęło uchwałę nr 16 w przedmiocie podziału zysku za rok 2016 na niżej wskazanych warunkach:

1. kwota dywidendy została ustalona w wysokości 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki;

2. ogólna kwota dywidendy wynosi 132.402.018,32 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta dwa tysiące osiemnaście złotych i 32/100), powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;

3. dzień dywidendy wyznaczono na dzień 9 czerwca 2017 roku;

4. termin wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 6 lipca 2017 roku.

W związku z prowadzonym Programem nabywania akcji własnych, o którym mowa powyżej, ustalenie, na dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016, liczby wszystkich akcji Spółki objętych dywidendą nie jest możliwe.

Zarząd Spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym.