Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017
Data: 26.04.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 364 506 390 494 84 984 89 647  
  Zysk operacyjny 15 224 152 3 549 35  
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 13 110 (2 413) 3 057 (554)  
  Zysk / (strata) przypadająca na akcjonariuszy Spółki 11 958 (10 246) 2 788 (2 352)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 599 106 900 22 056 24 541  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73 390) (57 098) (17 111) (13 108)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 746) (8 966) (3 671) (2 058)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 403 238 2 450 328 569 515 553 872  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 512 070 554 341 121 350 125 303  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 333 178 711 26 146 40 396  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 401 737 375 630 95 203 84 907  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 891 168 1 895 987 448 165 428 568  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 426 348 363 82 569 78 744  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 426 364 348 363 051 348 426 364 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji 338 261 901 347 898 946 338 261 901 347 898 946  
  Rozwodniona liczba akcji 338 470 284 348 373 929 338 470 284 348 373 929  
  Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 (0,03) 0,01 (0,01)  
  Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 (0,03) 0,01 (0,01)  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 307 009 318 597 71 579 73 141  
  Zysk operacyjny 16 496 13 167 3 846 3 023  
  Zysk przed opodatkowaniem 9 780 6 075 2 280 1 395  
  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 8 668 2 832 2 021 650  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 75 221 80 432 17 538 18 465  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (67 731) (48 802) (15 791) (11 204)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 995 (24 853) 1 864 (5 706)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 064 971 3 081 755 726 331 696 599  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 971 844 980 519 230 306 221 636  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 457 152 571 20 014 34 487  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 887 387 827 948 210 291 187 149  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 093 127 2 101 236 496 025 474 963  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 426 348 363 82 569 78 744  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 426 364 348 363 051 348 426 364 348 363 051  
  Średnia ważona liczba akcji 338 261 901 347 898 946 338 261 901 347 898 946  
  Rozwodniona liczba akcji 338 470 284 348 373 929 338 470 284 348 373 929  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.