Raport bieżący nr 84/2017

Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 05.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 84/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej jako: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 4 maja 2017 r., spółka od niej zależna, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Telefonia Dialog"), nabyła obligacje wyemitowane przez Netię.

Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A32 (dalej jako "Obligacje").

Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej.

Wartość nominalna Obligacji wynosi 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) jednostkowo i 80.000.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) łącznie.

Emitent zobowiązał się do wykupu Obligacji w dniu 4 sierpnia 2017 r. ("Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu.

Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).