Raport bieżący nr 83/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Tytuł raportu: Realizacja Programu skupu akcji własnych
Data: 05.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 83/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania (raport bieżący nr 35/2014 z dnia 21 maja 2014 r.), w związku z decyzją Zarządu Spółki zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 2 marca 2016 r. (raport bieżący nr 7/2016 z dnia 2 marca 2016 r.) (dalej: "Program") oraz zmienionymi warunkami Programu (raport bieżący nr 21/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz raport bieżący nr 41/2016 z dnia 17 maja 2016 r.) Emitent dokonał w dniu 4 maja 2017 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBanku S.A. podczas sesji giełdowej transakcji nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (dalej: "Akcje") w łącznej ilości 71 500 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) sztuk Akcji, po średniej cenie 4,57 (słownie: cztery i 57/100) zł, za łączną kwotę 326 867,65 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 65/100) zł.

Spółka nabyła Akcje w celu ich umorzenia, stosownie do art. 362 §1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Po zakończeniu Programu Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu, zgodnie z pkt 3) warunków Programu.

Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1 (słownie: jeden) zł. Akcje nabyte w dniu 4 maja 2017 r. w ramach Programu stanowią 0,0205% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0205% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 71 500 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w ramach realizacji Programu Spółka nabyła i posiada na dzień publikacji niniejszego raportu 12 535 314 (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czternaście) sztuk Akcji.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu stanowią 3,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,60% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 12 535 314 (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 57 857 531,39 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści jeden i 39/100) zł.

Jednocześnie Zarząd załącza pełny raport Domu Maklerskiego z dnia 4 maja 2017r. uwzględniający godziny przeprowadzonych transakcji.