Raport bieżący nr 88/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Tytuł raportu: Realizacja Programu skupu akcji własnych
Data: 10.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 88/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania (raport bieżący nr 35/2014 z dnia 21 maja 2014 r.), w związku z decyzją Zarządu Spółki zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 2 marca 2016 r. (raport bieżący nr 7/2016 z dnia 2 marca 2016 r.) (dalej: "Program") oraz zmienionymi warunkami Programu (raport bieżący nr 21/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz raport bieżący nr 41/2016 z dnia 17 maja 2016 r.) Emitent dokonał w dniu 10 maja 2017 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBanku S.A. podczas sesji giełdowej transakcji nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (dalej: "Akcje") w łącznej ilości 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji, po średniej cenie 4,59 (słownie: cztery i 59/100) zł, za łączną kwotę 321 300,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta i 00/100) zł.

Spółka nabyła Akcje w celu ich umorzenia, stosownie do art. 362 §1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Po zakończeniu Programu Zarząd Spółki zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałę w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu, zgodnie z pkt 3) warunków Programu.

Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1 (słownie: jeden) zł. Akcje nabyte w dniu 10 maja 2017 r. w ramach Programu stanowią 0,0201% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0201% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w ramach realizacji Programu Spółka nabyła i posiada na dzień publikacji niniejszego raportu 12 824 314 (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czternaście) sztuk Akcji.

Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu stanowią 3,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,68% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 12 824 314 (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 59 169 926,46 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć i 46/100) zł.

Jednocześnie Zarząd załącza pełny raport Domu Maklerskiego z dnia 10 maja 2017 r. uwzględniający godziny przeprowadzonych transakcji.