Raport bieżący nr 93/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 31.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 93/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r., spółka od niej zależna, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog"), nabyła obligacje wyemitowane przez Netię.

Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A33 (dalej: "Obligacje").

Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej.

Wartość nominalna Obligacji wynosi 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) jednostkowo i 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) łącznie.

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 30 listopada 2017 r. ("Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 6M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).