Skonsolidowany raport roczny RS  2015

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2015
Data: 25.02.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2015
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2015 2014 2015 2014  
  Przychody ze sprzedaży 1 572 181 1 674 039 375 688 399 599  
  Zysk operacyjny 27 916 157 367 6 671 37 564  
  Zysk przed opodatkowaniem 20 691 126 412 4 944 30 175  
  Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki 2 213 174 833 529 41 733  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 497 028 623 396 118 770 148 807  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (438 350) (244 401) (104 748) (58 339)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (183 397) (265 177) (43 825) (63 299)  
  Aktywa razem 2 689 013 2 890 698 634 411 678 201  
  Zobowiązania razem 652 893 648 081 154 035 152 048  
  Zobowiązania długoterminowe 318 247 249 740 75 083 58 591  
  Zobowiązania krótkoterminowe 334 646 398 341 78 952 93 457  
  Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 2 036 120 2 242 617 480 376 526 153  
  Kapitał zakładowy 348 233 348 088 82 158 81 667  
  Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 348 233 455 348 088 394 348 233 455 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 126 331 347 933 646 348 126 331 347 933 646  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 349 110 083 348 924 017 349 110 083 348 924 017  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,50 0,00 0,12  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,50 0,00 0,12  
     
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2016-02-24 Tomasz Szopa Prezes Zarządu    
  2016-02-24 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy    
  2016-02-24 Cezary Chałupa Członek Zarządu    
     

Skonsolidowany_raport_roczny.pdf

fragment_sprawozdania_zarzadu_zawierajcy_wybrane_dane_finansowe_i_operacyjne_2015.pdf

Raport_roczny.pdf