Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016
Data: 12.05.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 390 494 388 718 89 647 93 692  
  Zysk operacyjny 152 6 039 35 1 456  
  (Strata) / zysk przed opodatkowaniem (2 413) 4 745 (554) 1 144  
  (Strata) / zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki (10 246) 1 261 (2 352) 304  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 900 119 652 24 541 28 839  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (57 098) (63 897) (13 108) (15 401)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 966) (950) (2 058) (229)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 648 907 2 689 013 620 584 631 002  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 629 754 652 893 147 537 153 207  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 250 177 318 247 58 611 74 679  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 379 577 334 646 88 926 78 528  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 019 153 2 036 120 473 047 477 795  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 348 233 81 584 81 716  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 455 348 233 455 348 233 455 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji 347 898 946 348 088 394 347 898 946 348 088 394  
  Rozwodniona liczba akcji 348 373 929 348 929 379 348 373 929 348 929 379  
  (Strata) / zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,03) 0,00 (0,01) 0,00  
  Rozwodniona (strata) / zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,03) 0,00 (0,01) 0,00  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 318 597 337 717 73 141 81 399  
  Zysk / (strata) operacyjna 13 167 (5 276) 3 023 (1 272)  
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 6 075 (11 716) 1 395 (2 824)  
  Zysk / (strata) przypadająca na akcjonariuszy Spółki 2 832 (13 520) 650 (3 259)  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 80 432 93 586 18 465 22 557  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 802) (56 018) (11 204) (13 502)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 853) (5 003) (5 706) (1 206)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 198 268 3 234 353 749 290 758 971  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 942 402 974 598 220 786 228 698  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 483 337 550 062 113 236 129 077  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 459 065 424 536 107 550 99 621  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 255 866 2 259 755 528 504 530 272  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 348 233 81 584 81 716  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 455 348 233 455 348 233 455 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji 347 898 946 348 088 394 347 898 946 348 088 394  
  Rozwodniona liczba akcji 348 373 929 348 929 379 348 373 929 348 929 379  
  Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 (0,04) 0,00 (0,01)  
  Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 (0,04) 0,00 (0,01)  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf

komentarz_kwartalny_1q_2016.pdf