Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016
Data: 04.08.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 777 368 769 058 177 461 186 028  
  Zysk operacyjny 12 858 16 283 2 935 3 939  
  Zysk przed opodatkowaniem 9 258 15 431 2 113 3 733  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 13 455 7 825 3 072 1 893  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 219 486 237 332 50 105 57 408  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (95 928) (119 756) (21 899) (28 968)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (169 671) (262 890) (38 733) (63 591)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 525 448 2 689 013 570 658 631 002  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 639 624 652 893 144 531 153 207  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 247 040 318 247 55 822 74 679  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 392 584 334 646 88 709 78 528  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 885 824 2 036 120 426 127 477 795  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 348 233 78 688 81 716  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 455 348 233 455 348 233 455 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 346 609 366 348 092 270 346 609 366 348 092 270  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 347 042 928 349 365 011 347 042 928 349 365 011  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,00  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,00  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 635 070 669 105 144 977 161 850  
  Zysk / (strata) operacyjna 21 300 (4 835) 4 862 (1 170)  
  Zysk przed opodatkowaniem 8 296 24 639 1 894 5 960  
  Zysk netto przypadająca na akcjonariuszy Emitenta 3 295 23 320 752 5 641  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 177 477 183 563 40 515 44 402  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (79 918) (108 570) (18 244) (26 262)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (129 726) (219 441) (29 614) (53 081)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 120 961 3 234 353 705 222 758 971  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 021 661 974 598 230 858 228 698  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 483 621 550 062 109 281 129 077  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 538 040 424 536 121 577 99 621  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 099 300 2 259 755 474 364 530 273  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 348 233 78 688 81 716  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 233 455 348 233 455 348 233 455 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 346 609 366 348 092 270 346 609 366 348 092 270  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 347 042 928 349 365 011 347 042 928 349 365 011  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,07 0,00 0,02  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,07 0,00 0,02  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

Skonsolidowany_raport_polroczny.pdf

komentarz_kwartalny_2q_2016_final.pdf