Raport bieżący nr 97/2016

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Tytuł raportu: Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L
Data: 26.08.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 97/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") podjął uchwałę nr 884/2016 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 114.706 (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: "Akcje").

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 30 sierpnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") w dniu 30 sierpnia 2016 r. ich rejestracji i oznaczenia ich kodem "PLNETIA00014".

Akcje zostały przyjęte do depozytu przez KDPW uchwałą nr 553/16 Zarządu KDPW podjętą w dniu 17 sierpnia 2016 r. pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Spółki oznaczone kodem "PLNETIA00014". Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu KDPW, zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Akcje wyemitowane zostały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. na skutek wykonania opcji przyznanych pracownikom Spółki zgodnie z planem premiowania akcjami, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 lutego 2011 r. (raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) z późniejszymi zmianami.