Raport bieżący nr 102/2016

Zmiany w składzie Zarządu

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu
Data: 30.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 102/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Pan Cezary Chałupa złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Cezary Chałupa nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji.

§5 ust. 1 pkt 21 w zw. z §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z dnia 2014.01.28)