Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016
Data: 27.10.2016 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 1 150 288 1 169 484 263 296 281 227  
  Zysk operacyjny 18 194 36 442 4 165 8 763  
  Zysk przed opodatkowaniem 12 108 31 735 2 771 7 631  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 30 283 16 107 6 932 3 873  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 333 530 364 365 76 344 87 619  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -157 735 -375 651 -36 105 -90 333  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -240 355 -113 656 -55 016 -27 331  
  Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 491 941 2 689 013 577 908 631 002  
  Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 591 542 652 893 137 185 153 207  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 177 585 318 247 41 184 74 679  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 413 957 334 646 96 001 78 528  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 900 399 2 036 120 440 723 477 794  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 348 348 233 80 786 81 716  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 348 161 348 233 455 348 348 161 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 345 172 289 348 107 152 345 172 289 348 107 152  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 345 592 200 349 249 587 345 592 200 349 249 587  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,05 0,02 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,05 0,02 0,01  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 941 509 991 900 215 507 238 524  
  Zysk operacyjny 25 636 35 806 5 868 8 610  
  Zysk przed opodatkowaniem 5 265 57 332 1 205 13 787  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 15 147 52 812 3 467 12 700  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 257 348 293 271 58 906 70 523  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -126 007 -328 230 -28 842 -78 930  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -201 637 -123 979 -46 154 -29 813  
  Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 083 845 3 234 353 715 178 758 971  
  Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 974 946 974 598 226 101 228 698  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 416 655 550 062 96 627 129 077  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 558 291 424 536 129 474 99 621  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 108 899 2 259 755 489 077 530 272  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 348 348 233 80 786 81 716  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 348 161 348 233 455 348 348 161 348 233 455  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 345 172 289 348 107 152 345 172 289 348 107 152  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 345 592 200 349 249 587 345 592 200 349 249 587  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,15 0,01 0,04  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,15 0,01 0,04  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

SKonsolidowany_raport_kwartalny.pdf

komentarz_kwartalny_3q_2016_-_final.pdf