Raport bieżący nr 148/2016

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 21.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 148/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Mennica Polska"), iż w wyniku transakcji nabycia łącznie 3.166.830 akcji Spółki (patrz raport bieżący nr 146/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.) posiadany dotychczas przez Mennicę Polską udział zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wskazanym powyżej zawiadomieniu, w wyniku transakcji nabycia 3.166.830 akcji Spółki dokonanej w dniu 19 grudnia 2016 r. Mennica Polska posiada łącznie 62.603.426 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 62.603.426 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,9774 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,9774% kapitału zakładowego Netii.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, Mennica Polska posiadała 59.436.596 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 59.436.596 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,0680% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,0680% kapitału zakładowego Netii.