Raport bieżący nr 151/2016

Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 23.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 151/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 23 grudnia 2016 r., spółki od niej zależne, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Telefonia Dialog"), Internetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Internetia") oraz TK Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nabyły w dniu 23 grudnia 2016 r. obligacje wyemitowane przez Netię.

Internetia nabyła dwie obligacje imienne serii A25 (dalej jako "Obligacje 1"), Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A26 (dalej jako "Obligacje 2") oraz dwie imienne obligacje serii A27 (dalej jako "Obligacje 3"), zaś TK Telekom nabył dwie imienne obligacje serii A28 (dalej jako "Obligacje 4"). Obligacje 1, Obligacje 2, Obligacje 3 i Obligacje 4 zwane są dalej łącznie "Obligacjami".

Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej.

Wartość nominalna:

1) Obligacji 1 wynosi 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy) złotych jednostkowo i 17.000.000,00 (siedemnaście milionów) łącznie;

2) Obligacji 2 wynosi 52.500.000,00 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) złotych jednostkowo i 105.000.000,00 (sto pięć milionów) złotych łącznie;

3) Obligacji 3 wynosi 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych jednostkowo i 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych łącznie;

4) Obligacji 4 wynosi 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych jednostkowo i 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych łącznie.

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 23 marca 2017 r. ("Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).