Skonsolidowany raport roczny RS  2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2014
Data: 19.02.2015 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2014
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2014 2013 2014 2013  
  Przychody ze sprzedaży 1 674 039 1 876 016 399 599 445 504  
  Zysk operacyjny 157 367 92 759 37 564 22 028  
  Zysk przed opodatkowaniem 126 412 64 420 30 175 15 298  
  Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki 174 833 46 290 41 733 10 993  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 623 396 575 271 148 807 136 611  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (244 401) (278 769) (58 339) (66 200)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (265 177) (327 050) (63 299) (77 666)  
  Aktywa razem 2 890 698 2 937 636 678 201 708 342  
  Zobowiązania razem 648 081 733 132 152 048 176 777  
  Zobowiązania długoterminowe 249 740 316 738 58 591 76 374  
  Zobowiązania krótkoterminowe 398 341 416 394 93 457 100 403  
  Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 2 242 617 2 204 504 526 153 531 565  
  Kapitał zakładowy 348 088 347 911 81 667 83 891  
  Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 348 088 394 347 910 774 348 088 394 347 910 774  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 347 933 646 354 504 029 347 933 646 354 504 029  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 924 017 354 574 452 348 924 017 354 574 452  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,13 0,12 0,03  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,13 0,12 0,03  
     
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2015-02-18 Adam Sawicki Prezes Zarządu    
  2015-02-18 Paweł Szymański Członek Zarządu    
     

Skonsolidowany_raport_roczny.pdf

Raport_roczny.pdf

4q_2014_komunikat.pdf

4q2014_conf_call.mp3