Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2015
Data: 14.05.2015 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2015
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 388 718 434 371 93 692 103 683  
  Zysk operacyjny 6 039 20 684 1 456 4 937  
  Zysk przed opodatkowaniem 4 745 16 133 1 144 3 851  
  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 261 10 953 304 2 614  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 119 652 121 101 28 839 28 907  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (63 897) (84 060) (15 401) (20 065)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (950) (6 054) (229) (1 445)  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 821 723 2 890 698 690 075 678 201  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 578 239 648 081 141 412 152 048  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 251 607 249 740 61 531 58 591  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 326 632 398 341 79 881 93 457  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 243 484 2 242 617 548 663 526 153  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 088 348 088 85 128 81 667  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 088 394 348 088 394 348 088 394 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji 348 088 394 347 910 774 348 088 394 347 910 774  
  Rozwodniona liczba akcji 348 929 379 348 196 829 348 929 379 348 196 829  
  Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01  
  Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 337 717 358 205 81 399 85 503  
  Zysk / (strata) operacyjna (5 276) 6 428 (1 272) 1 534  
  Strata przed opodatkowaniem (11 716) (4 275) (2 824) (1 020)  
  Strata przypadająca na akcjonariuszy Spółki (13 520) (6 827) (3 259) (1 630)  
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 93 586 82 721 22 557 19 745  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (56 018) (77 088) (13 502) (18 401)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 003) 17 341 (1 206) 4 139  
  Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 286 303 3 362 200 803 694 788 823  
  Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 016 765 1 078 748 248 659 253 091  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 579 497 578 654 141 721 135 761  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 437 268 500 094 106 938 117 330  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 269 538 2 283 452 555 035 535 732  
  Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 088 348 088 85 128 81 667  
  Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 088 394 348 088 394 348 088 394 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji 348 088 394 347 910 774 348 088 394 347 910 774  
  Rozwodniona liczba akcji 348 929 379 348 196 829 348 929 379 348 196 829  
  Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00)  
  Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00)  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf

1q_2015_komunikat.pdf

1q_2015_conf_call.mp3