Skonsolidowany raport półroczny PSr  2015

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2015
Data: 06.08.2015 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2015
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 769 058 856 532 186 028 204 990  
  Zysk operacyjny 16 283 34 908 3 939 8 354  
  Zysk przed opodatkowaniem 15 431 25 453 3 733 6 092  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 7 825 19 248 1 893 4 607  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 237 332 214 632 57 408 51 367  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (119 756) (137 959) (28 968) (33 017)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (262 890) (165 608) (63 591) (39 634)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 571 295 2 890 698 613 031 678 201  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 530 023 648 081 126 365 152 048  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 198 940 249 740 47 429 58 591  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 331 083 398 341 78 936 93 457  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 041 272 2 242 617 486 666 526 153  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 099 348 088 82 991 81 667  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 099 025 348 088 394 348 099 025 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 092 270 347 910 774 348 092 270 347 910 774  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 349 365 011 348 722 538 349 365 011 348 722 538  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,06 0 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,06 0 0,01  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 669 105 712 910 161 850 170 618  
  Zysk / (strata) operacyjna (4 835) 6 998 (1 170) 1 675  
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 24 639 (14 936) 5 960 (3 575)  
  Zysk / (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Emitenta 23 320 (19 214) 5 641 (4 598)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 183 563 153 980 44 402 36 851  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (108 570) (116 430) (26 262) (27 865)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (219 441) (91 969) (53 081) (22 011)  
  Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 120 568 3 362 200 743 984 788 823  
  Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 022 966 1 078 748 243 889 253 091  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 528 168 578 654 125 922 135 761  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 494 798 500 094 117 966 117 330  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 097 602 2 283 452 500 096 535 732  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 099 348 088 82 991 81 667  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 099 025 348 088 394 348 099 025 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 092 270 347 910 774 348 092 270 347 910 774  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 349 365 011 348 722 538 349 365 011 348 722 538  
  Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 (0,06) 0,02 (0,01)  
  Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 (0,06) 0,02 (0,01)  
     
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

Skonsolidowany_raport_polroczny.pdf

2q_2015_komunikat.pdf

1h_2015_conf_call.mp3