Raport bieżący nr 74/2015

Odstąpienie od przekazywania odrębnego raportu kwartalnego

Tytuł raportu: Odstąpienie od przekazywania odrębnego raportu kwartalnego
Data: 02.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 74/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z §83 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133)