Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015
Data: 05.11.2015 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 1 169 484 1 269 939 281 227 303 791  
  Zysk operacyjny 36 442 38 020 8 763 9 095  
  Zysk przed opodatkowaniem 31 735 22 178 7 631 5 305  
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta 16 107 14 832 3 873 3 548  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 364 365 358 811 87 619 85 834  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (375 651) (187 814) (90 333) (44 928)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (113 656) (178 051) (27 331) (42 593)  
  Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 820 132 2 890 698 665 345 678 201  
  Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 770 744 648 081 181 839 152 048  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 337 586 249 740 79 646 58 591  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 433 158 398 341 102 193 93 457  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 049 388 2 242 617 483 506 526 153  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 168 348 088 82 142 81 667  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 167 848 348 088 394 348 167 848 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 107 152 347 910 774 348 107 152 347 910 774  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 349 249 587 348 857 811 349 249 587 348 857 811  
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01  
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody ze sprzedaży 991 900 1 066 230 238 524 255 061  
  Zysk operacyjny 35 806 1 251 8 610 299  
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 57 332 (33 879) 13 787 (8 104)  
  Zysk / (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Emitenta 52 812 (40 630) 12 700 (9 719)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 271 254 656 70 523 60 918  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (328 230) (158 678) (78 930) (37 959)  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (123 979) (107 952) (29 813) (25 824)  
  Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 241 680 3 362 200 764 800 788 823  
  Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 007 311 1 078 748 237 652 253 091  
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 547 012 578 654 129 055 135 761  
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 460 299 500 094 108 597 117 330  
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 234 369 2 283 452 527 148 535 732  
  Kapitał zakładowy przypadający na akcjonariuszy Emitenta (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 168 348 088 82 142 81 667  
  Liczba akcji (w szt. i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 348 167 848 348 088 394 348 167 848 348 088 394  
  Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 348 107 152 347 910 774 348 107 152 347 910 774  
  Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 349 249 587 348 857 811 349 249 587 348 857 811  
  Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 (0,12) 0,04 (0,03)  
  Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akjcę zwykłą (w zł/EUR) 0,15 (0,12) 0,04 (0,03)  
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf

komentarz_kwartalny_3q_2015.pdf