Raport bieżący nr 75/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Tytuł raportu: Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Data: 06.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 75/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 r., spółka od niej zależna – Telefonia Dialog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog") nabyła 8 (słownie: osiem) wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A12 o numerach od 01 (zero jeden) do 08 (zero osiem), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 5 lutego 2016 r. (dalej: "Obligacje"). Podstawą prawną nabycia obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 5 lutego 2016 r. (dalej: "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 1.022.336.000,00 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych).

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A12 wiąże się ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii A9, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach (raport bieżący Emitenta nr 51/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).