Raport bieżący nr 77/2015

Informacja o objęciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o objęciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych
Data: 09.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 77/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu Spółki), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że w dniu 19 października 2015 r. osoba ta objęła 3.879 sztuk nowo wyemitowanych przez Spółkę akcji Serii L za cenę emisyjną 1 złoty za akcję.

Transakcja została przeprowadzona w wyniku wykonania opcji przyznanych osobie zobowiązanej zgodnie z planem premiowania akcjami, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

Powyższe zawiadomienie dotyczy objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, tj. emisji akcji serii L, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 71/2015 z dnia 19 października 2015 roku.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.