Raport bieżący nr 78/2015

Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 18.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 78/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r., Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu Spółki), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji:

- kupna nabyła w dniu 16 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesji zwykłej, łącznie 3.600 sztuk akcji Spółki po cenie 5,51 złotych za akcję;

- sprzedaży zbyła w dniu 18 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesji zwykłej, łącznie 3.600 sztuk akcji Spółki po cenie 5,41 złotych za akcję.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.