Raport bieżący nr 80/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Tytuł raportu: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Data: 25.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii S.A. (dalej "Netia" lub "Emitent") informuje, że Netia powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 6 listopada 2015 roku wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców ("KRS") o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 68.823 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwudziestu trzech) akcji serii L. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r. oraz §5A Statutu Netii.

Wysokość kapitału zakładowego ujawniona w KRS po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 348.167.848 (trzysta czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) złotych dzielącego się na akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 348.167.848 (trzysta czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Struktura kapitału po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: 1.000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 (tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 347.908.774 (trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz 257.074 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L.

Jednocześnie Zarząd Netii informuje, że powyższy wpis nie ujawnia podwyższenia kapitału zakładowego związanego z ostatnim objęciem akcji serii L przez osoby uprawnione (raport bieżący Emitenta nr 71/2015 z dnia 19 października 2015 r.), które zostało zgłoszone w sądzie rejestrowym pismem z dnia 5 listopada 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 9 oraz §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tekst jedn.).